- SAISON 2017-

 
HORS SAISON
SAISON
Green Fee 9 Trous   reservez
25 €
42 €
Green Fee 18 Trous  
30 €
50 €
Green Fee Stages 9 Trous  
19 €
25 €
Green Fee Jeunes et Etudiants (6 à 25 ans) 9 Trous   reservez
15 €
25 €
Green Fee Jeunes et Etudiants (6 à 25 ans) 18 Trous  
20 €
30 €
Green Fee 9 Trous  GOLFY Indigo 19 € 32 €
Green Fee 18 Trous  GOLFY Indigo 23 € 38 €
Green Fee 9 Trous  GOLFY Platine 18 € 29 €
Green Fee 18 Trous  GOLFY Platine
21 € 35 €
Carte 5 Green Fee 9 Trous
 -  180 €
Carte 5 Green Fee 18 Trous
- 210 €
 
   
     
 
Hors Saison : du 1ermai au 15 juillet et du 5 septembre au 31 decenbre 2017. 
Saison : du 16 juillet au 4 septembre 2017.